x

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki).

Polityka PrywatnościPostanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych przez salon G.BAR, ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka G.BAR WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1A, 02-031 Warszawa, nr. KRS: 0000707965, REGON: 369018155, NIP: 7010790645, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000707965(zwana dalej „Administratorem”).

Klientem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez salon G.BAR.

W trakcie rejestracji Usługodawca może domagać się podania przez Klienta danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez salon G.BAR, w tym:

 • zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta,
 • zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę,
 • potwierdzenia wizyty,
 • potwierdzenia kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością salonu,
 • wykonania usługi,
 • marketingu własnego salonu.

Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator przechowuje dane osobowe konieczne do realizacji usług świadczonych przez salon G.BAR Administrator na serwerze pr.gbar.pl, IPv4 159.69.28.132, IPv6 2a01:4f8:1c1c:1a0::/64, zlokalizowanym w Nurembergu, Niemczech.

Dane osobowe z ankiet są prowadzane do systemu, zaś same ankiety w formie papierowej nie są przechowywane przez Administratora i ulegają niezwłocznemu zniszczeniu.

Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Klientowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora.

Niniejszym Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.


Dane osobowe

Do danych osobowych należą:

 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • instagram,
 • wizerunek.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić skorzystanie z usług świadczonych przez salon G.BAR.

Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem oraz do działań marketingowych salonu G.BAR.


Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem salonu G.BAR.

Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za przez salon G.BAR; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca przetwarza oraz udostępnia Instagramowi oraz Facebookowi dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez salon G.BAR w celach marketingowych:

 • oznaczenia identyfikujące Klienta poprzez udostępnienie jego wizerunku po uprzednim wyrażeniu zgody,
 • informacje o skorzystaniu z Usług salonu G.BAR oraz ich zakresie.


Prawa i obowiązki Klienta

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem salonu G.BAR.

Klient, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo do ich aktualizacji, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych, a także wyrażenia sprzeciwu poprzez wysłanie żądania na następujący adres e-mail: admin@gbar.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem strony internetowej: www.gbar.pl